Помир: саёҳатҳои шикорӣ ва чархболӣ

Помир аз қадим романтикҳою ҳаводорони кӯҳҳои қаҳратунро ҷалб менамояд. Ин макони беҳамто, ки чандин давлат: Тоҷикистон, Афғонистон, Хитой ва Покистонро пайваст мекунад. Ба ин ҷо ҳавасмандони зебогии ибтидоии табиӣ, дараҳои чуқур, кӯлҳои лоҷвард ва дарёҳои печидашуда, куллаҳои барфин ва пиряхҳои пурасрор ташриф меоваранд. Дар ин ҷо намояндагони нодири ҳайвоноти ёбоӣ, минҷумла гӯсфанди кӯҳии аргалӣ – Read more about Помир: саёҳатҳои шикорӣ ва чархболӣ[…]

Tajigistanyň Milli awiakompaniýalary

Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon, hususy uçaryna eýe bomak – bu kaşaňlyk diýip hasaplaýar we resmi gatnawlar üçin, Somon Air Milli hususy awiakompaniýasynyň awiaparkydan “Boing 373” kysymly howa gämisinden peýdalanýar. Uçaryň bezegi täjikleriň milli tärinde ýerine ýetirilen we iň täze döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen. Howa gämisi döwlet wekilleri üçin zerur bolmadyk wagty hem boş duranok, – ol adaty ýolagçylar gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýerli gatnawlar üçin bolsa ýurt baştutany dikuçardan peýdalanýar. […]

Täjigistanyň ýük awiasiýasy

Awiasiýanyň bu görnüşi ýurtda öz öşüşiniň başlangyç döwrüni başyndan geçirýär. On ýyl mundan ozal, Täjigistanda ähli ýük daşamalarynyň jeminden 1 % onuň paýyna düşýärdi, häzirki döwürde bolsa – 6 % (bir müň iki ýüz tonna ýük). 2017-nji ýylda Duşanbe-de ýerleşýän Halkara howa menzilinde ýük terminaly ulanyşa berildi. […]

Täjigistanyň esasy howa menzilleri

Daglaryň we çarwalaryň döwleti bolan ýurdy, gadymy halklar tarapyndan “Ariýlar ýurdy” diýip atlandyrylypdyr, we müň ýyl mundan ozal bu ýerde Baktriýa döwleti gülläp ösüpdir, – bu hem häzirki döwürdäki Täjigistan döwleti bolup durýar. Uly derýalar, owadan köller, gazylyp alynýan peýdaly dag magdanlarynyň bar ýerleri we, hökman ulagyň bir görnüşinde kesip geçmegi talap edýän  ägirt uly meýdany, tutýan meýdany boýunça kiçiräk daglyk Merkezi Aziýanyň döwletini häsiýetlendirýär. […]

Dikuçar bilen Pamiryň dagly raýonlaryna

Daglar ýurdy

Täjigistan – daglaryň ýurdy. Onuň tutýan meýdanynyň 53 % göterimi – deňiz derejesinden üç müň metr beýiklikde ýerleşýän beýik dagly raýonlary bolup durýar. Täjigistanyň gündogarynda Pamir daglary uzap gidýär. Onuň iň beýik nokady – Ismail Samoni nokady bolup durýar, onuň ozalky ady Kommunizm nokady (deňiz derejesinden 7495 metr ). Günbatarda bolsa, gyzykly ugurlary we garly gerişleri bilen alpinistleriň, gülläp ösýän ýaýlalary bilen bolsa syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýän Fan daglary uzap gidýär. “Meniň ýüregim Fan daglarynda galdy” – diýip, Täjigistanyň tebigatynyň gözelligi we tämizligi bilen täsirlenen bard we syýahatçy Ýuriý Wibzor hasaplaýardy. […]

Täjigistanyň biznes-awiasiýasy

2012-nji ýylda, Täjigistanda ilkinij gezek biznes-awiasiýa sektorynyň döredilmegi barada sorag goýuldy. Şoňa çenli ýurt boýunça howa gatnawlarynyň amala aşyrylylmagyna 88 ýyl bolupdy, emma maliýeleşdirmäniň ýoklugy sebäpli bu pudagyň esasyna özgerişlikler we täzelikler girizmäge hiç hili mümkinçilik ýokdy. […]

Таърихи Тоҷикистон

Дар нимаи аввали ҳазораи I то мелод дар соҳилҳои ду дарё Амударё ва Сирдарё қабилаҳои эронӣ-шарқӣ сокин шуданд. Дар ҳамон вақт кишвари Тоҷикистон таърихи худро шурӯъ намуд. […]

Авиатсияи тиҷоратӣ дар Тоҷикистон

Сайёҳоне, ки парвозҳоро бо шароитҳои бароҳат дар ҳавопаймоҳои муосир авлотар мешуморанд, аз хизматрасониҳои авиатсияи тиҷоратӣ истифода мекунанд. Парвозро ба ҳар кадом гӯшаю канори ҷаҳон тариқи ҳавопаймои шахсӣ аз Тоҷикистон ба брокери байналмилалии AVIAV TM (Cofrance SARL) хоҳад фармуд. […]